ICCF

Player Details

941194 UKR Chalyi, Yevheniy (2076)
 Overview


RatinglistRatingGames 

1992 0 10Details
1993 0 10Details
1994 0 10Details
1995 0 10Details
1996 2325 15Details
1997 2291 19Details
1998 2304 20Details
1999 2312 21Details
2000/1 2274 24Details
2000/2 2274 24Details
2001/1 2274 24Details
2001/2 2274 24Details
2002/1 2274 24Details
2002/2 2274 24Details
2003/1 2274 24Details
2003/2 2274 24Details
2004/1 2274 24Details
2004/2 2274 24Details
2005/1 2274 24Details
2005/2 2274 24Details
2006/1 2274 24Details
2006/2 2274 24Details
2007/1 2274 24Details
2007/2 2274 24Details
2008/1 2274 24Details
2008/2 2274 24Details
2009/1 2274 24Details
2009/2 2274 24Details
2009/3 2274 24Details
2010/1 2274 24Details
2010/2 2274 24Details
2010/3 2274 24Details
2010/4 2274 24Details
2011/1 2274 24Details
2011/2 2274 24Details
2011/3 2274 24Details
2011/4 2274 24Details
2012/1 2274 24Details
2012/2 2274 24Details
2012/3 2274 24Details
2012/4 2274 24Details
2013/1 2274 24Details
2013/2 2274 24Details
2013/3 2274 24Details
2013/4 2274 24Details
2014/1 2274 24Details
2014/2 2274 24Details
2014/3 2274 24Details
2014/4 2274 24Details
2015/1 2274 24Details
2015/2 2274 24Details
2015/3 2274 24Details
2015/4 2274 24Details
2016/1 2274 24Details
2016/2 2274 24Details
2016/3 2274 24Details
2016/4 2274 24Details
2017/1 2274 24Details
2017/2 2274 24Details
2017/3 2201 33Details
2017/4 2181 35Details
2018/1 2155 41Details
2018/2 2082 52Details
2018/3 2082 59Details
2018/4 2076 66Details

  
 
Log in
ICCF ID
Password

Forgot password

New Player